WOPR ROGOŹNO - WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ROGOŹNIE
  do początku mapa serwisu kontakt  
HISTORIA

 

HISTORIA WOPR ROGOŹNO

 

 

W oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu  nr 74 Głównego Komitetu Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 11 kwietnia 1962 roku mówiące o powołaniu Komisji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ogólnopolskiego Komitetu Upowszechniania Pływania, w Rogoźnie powstała w dniu 18 czerwca 1966 roku pierwsza Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostka ta rozpoczynając swoją działalność jako drużyna podległa Oddziałowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Obornikach, jej terenem działania zostały wody jezior Rogozińskiego ( ok 126 hektarów powierzchni) i Budziszewskiego ( ok 160 hektarów powierzchni).

W 1970 roku Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie otrzymała w dowód uznania od Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu pierwszą łódź motorową typu "Alga" (ze sklejki wodoodpornej) z silnikiem AS-350, natomiast w 1971 roku łódź wiosłową typu "Wanda" z silnikiem przyczepnym typu DE-6.

W miarę rozrastania się organizacji przybywało również sprzętu - wkrótce na stanie znalazły się dwie łodzie wiosłowe typu "Wanda". W kolejnych latach staraniem działaczy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie organizowano kursy na stopnie ratownicze.

W 1976 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie przeszła bezpośrednio pod Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pile z siedzibą w Chodzieży. W tym czasie w szeregach rogozińskiego WOPR-u było już pięćdziesięciu czterech członków. Decyzją ogółu członków postanowiono utworzyć w Rogoźnie Oddział Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego pierwszym prezesem został kolega Zbigniew Geisler i funkcję tę sprawował aż do maja 1991 roku, tj. do momentu Zjazdu Oddziału i wyboru nowych władz.

Pierwsza siedziba rogozińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego była zlokalizowana w Szkole Podstawowej nr 2. Następnym krokiem w rozwoju bazy dla Oddziału było przeniesienie jej siedziby do budynku byłej "rybakówki", a ukoronowaniem starań o nową siedzibę stało się przekazanie na czas nieokreślony przez dyrekcję Fabryki Maszyn Rolniczych ,,Agromet-Rofama" hangaru na terenie ośrodka wypoczynkowego tej firmy nad jeziorem Rogozińskim z pomieszczeniami umożliwiającymi magazynowanie sprzętu na okres zimowy oraz prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w sezonie letnim. Na okres ten przypada największy rozkwit Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie. W tym czasie organizacja liczyła około stu członków, w tej sytuacji na wniosek członków WOPR z walnego zebrania skierowany do zarządu wojewódzkiego w ciągu roku powołany zostaje oddział w Rogoźnie. Liczył on w ówczesnym czasie sześć drużyn, na czele których jako kierownicy stają wyróżniający się ratownicy. Oddział posiadał wówczas pięć łodzi motorowych i cztery wiosłowe z kompletnym wyposażeniem ratunkowym. Działalność oddziału związana jest przede wszystkim z jeziorami Rogozińskim i Budziszewskim. Praca społeczna sprawia, że Oddział Miejski Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie staje się jednym z lepiej działających oddziałów w ówczesnym województwie pilskim i nie tylko. Niestety, sytuacja jaka zaistniała na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała rozpad Oddziału. Brak funduszy i przerost ambicji niektórych członków kierownictwa Oddziału stały się przyczyną jego rozwiązania. Wielu zasłużonych kolegów opuściło szeregi ratowników. W 1991 roku ze stuosobowego oddziału zostało zaledwie dwudziestu sześciu członków. Stworzone zostały wówczas dwie drużyny, które ogromnym wysiłkiem, na okrojonym sprzęcie, wykonywały swoją statutową działalność, uhonorowaną w dniu 29 sierpnia 1992r. medalem „Zasłużeni dla miasta Rogoźna" i wpisem do księgi pamiątkowej. Brak zrozumienia i pewnego rodzaju niechęć, jaką przejawiały wobec Oddziału władze, omal nie doprowadziły do likwidacji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie. Jednakże upór i determinacja jaką przejawiali najbardziej gorliwi członkowie, pozwoliły przetrwać te trudne chwile. Sprawa dopływu młodzieży do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego została rozwiązana. W efekcie szeregi organizacji zasiliło dwudziestu trzech młodych ludzi w wieku od czternastu do dziewiętnastu lat.

Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie został reaktywowany po wielu latach - powstał 14 stycznia 2000 r. na bazie dotychczas działających drużyn. Zmiany personalne zaszłe w wyniku wyborów gminnych dały nadzieję na przyszłość. Zgodnie z oczekiwaniami działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie została doceniona. Wsparcie finansowe Urzędu Miejskiego i sponsorów zapewniło pewną stabilizację podejmowanych przez nie działań.

W styczniu 2002 r. nowy Zarząd Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie złożył do Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział XXII Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń. Postanowieniem tego Sądu z dnia 27 marca 2002 r. Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych pod numer 103337. Wraz z powyższym wpisem został również zatwierdzony statut, w oparciu o który oddział prowadzi swą działalność.


 

 

Działalność bieżąca

 

Oddział WOPR w Rogoźnie prowadzi działalność zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym, a w szczególności ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz innymi przepisami z zakresu ratownictwa wodnego.

Do  realizacji swych zadań Oddział Wopr otrzymuje środki finansowe i rzeczowe od samorządu terytorialnego w Rogoźnie, Starostwa Powiatowego w Obornikach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie, Zarządu Wielkopolskiego WOPR, sponsorów oraz składek członkowskich.


Zarząd WOPR prowadzi działalność statutową, na podstawie ustalanych corocznie na zebraniach sprawozdawczych planach pracy. Nasza działalność to m.in.:

Organizacja i zabezpieczanie spływów i wycieczek kajakowych organizowanych przez młodzież wypoczywającą nad naszym jeziorem;
Patrolowanie jeziora rogozińskiego, w tym „dzikich”, niestrzeżonych kąpielisk w dni weekendowe;
Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska (udział w corocznych akcjach „Sprzątanie świata”);
Promowanie działalności oddziału poprzez stały kontakt z lokalną prasą oraz stronę internetową Oddziału: www.wopr24.pl ;
Zabezpieczenie wyjazdów młodzieży organizowanych przez Ośrodek Kultury na basen w trakcie zimowych ferii;
Zabezpieczanie regat żeglarskich organizowanych przez Klub Żeglarski „KOTWICA”, Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, Klub Żeglarski Neptun z Wągrowca;
Współorganizacja tradycyjnych „Wianków” w Rogoźnie i Obornikach;
Udział w festynach organizowanych przez Urząd Miejski w Rogoźnie, Rogozińskie Centrum Kultury („połowinki wakacji”i inne jednostki z terenu Rogoźna współorganizujące imprezy o charakterze lokalnym szczególnie dla dzieci i młodzieży;
Rokroczna organizacja w sierpniu obozów szkoleniowo-rekreacyjnych w Budziszewku dla młodych ratowników WOPR;
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rogoźnie oraz Państwową Strażą Pożarną w Obornikach (wspólne pokazy ratownictwa nad wodą w trakcie uroczystości otwarcia sezonu wodnego, szkolenia ratownictwa lodowego);
Współpraca ze Strażą Miejską i Policją z Rogoźna oraz Skoków (wspólne patrole jezior w czasie sezonu letniego);
Przeprowadzanie pogadanek na temat bezpieczeństwa nad wodą w szkołach podstawowych
i gimnazjach i podczas festynów organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Rogoźnie;
Współpraca z organizatorami półkolonii dla dzieci (z Obornik, Rogoźna oraz niepełnosprawnych uczestników warsztatów zajęciowych z Wiardunek – zorganizowano dla nich zwiedzanie stanicy WOPR oraz pokazy ratownictwa);
Współpraca z zakładami pracy z Rogoźna (np. wspólnie organizowane „majówki”);
Udział w imprezach wodniackich w Chodzieży, Wronkach, Wągrowcu oraz na Euro-Eco Meetingu w Złotowie;
Kompleksowa organizacja i zabezpieczenie kąpielisk w Rogoźnie oraz Nienawiszczu
w sezonie letnim.

 

Do realizacji powyższych zadań Oddział otrzymuje środki finansowe głównie od samorządu gminnego oraz na okazyjnie organizowane zadania ze Starostwa Powiatowego. Otrzymujemy także wsparcie rzeczowe od Wielkopolskiego WOPR i sponsorów, dzięki którym Oddział może realizować w szerszym zakresie cele statutowe.

Od wielu lat prowadzimy ciągłą modernizację sprzętu oraz kompleksowe prace remontowe naszej stanicy. Wkład własnej pracy członków i wsparcie ze strony sponsorów pozwoliło nam w okresie minionych lat wykonać prace remontowe wyceniane na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na dzień dzisiejszy Oddział liczy 92 członków, w tym blisko 60-ciu z uprawnieniami ratownika i patentami: żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, mamy także w swoich szeregach kilku płetwonurków.

Posiadamy na stanie 3 łodzie wiosłowe typu Mazurek, jedną łódź wiosłową typu Cyranka i Perkoz oraz cztery łodzie motorowe: dwie typu Cameo z silnikiem zaburtowym Tohatsu 30 oraz Tohastu 40, jedną typu Malibu z silnikiem stacjonarnym Fiat 1500 oraz zakupioną dzięki pomocy samorządu w roku 2010 nową łódź TEXAS 430 z silnikiem zaburtowym Yamaha 50.

Profilaktyka i działalność wychowawcza, upowszechnianie nauki pływania oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie ratownictwa wodnego to trzy główne cele, jakie przyświecają w działaniu naszego Oddziału.