WOPR ROGOŹNO - WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ROGOŹNIE
  do początku mapa serwisu kontakt  
STATUT

 

STATUT

 

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ODDZIAŁU MIEJSKO - POWIATOWEGO W ROGOŹNIE

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział
Miejsko-Powiatowy w Rogoźnie w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem jest specjalistycznym dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu przede wszystkim niesienie pomocy tonącym oraz rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym,
a w szczególności Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą
z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi przepisami z zakresu ratownictwa wodnego jak również Statutem Stowarzyszenia.

 

§ 3

 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest miasto Rogoźno oraz powiat Obornicki.

 

§ 4

 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Rogoźno.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zarządu Głównego z siedzibą w Warszawie, może być także członkiem innych krajowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może używać odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 9

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek terenowych, którymi są oddziały.

 

Oddział może obejmować jeden lub kilka powiatów.

 

Oddział może posiadać osobowość prawną.

 

Oddział może powoływać koła ( drużyny) zrzeszające członków oddziału .Wszędzie gdzie w statucie mowa jest o kole należy rozumieć przez to drużynę. Jeżeli w danej miejscowości nie ma powołanego oddziału to drużynę powołuje Stowarzyszenie.

 

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 11

 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest :

 

czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych i morskich przybrzeżnych,

 

pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach,

 

zwiększanie udziału społeczeństwa w ratowaniu tonących, upowszechnianiu nauki i umiejętności pływania,

 

niesienie bezpośredniej pomocy tonącym,

 

umacnianie autorytetu Stowarzyszenia i wysokiej pozycji w świadomości i odbiorze społecznym, poprzez wysokie wymagania stawiane wszystkim członkom co do uczciwości, solidności, lojalności i zaangażowania.

 

§ 12

 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :

 

prowadzenie działalności mającej na celu pozyskiwanie poparcia osób, instytucji, organizacji, urzędów, dla zamierzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie względnie odbywających się pod jego patronatem lub z jego inicjatywy (lobbing),

 

prowadzenie działalności profilaktycznej,

 

prowadzenie działań na rzecz upowszechniania nauki i umiejętności pływania,

 

egzaminowanie i wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętność pływania,

 

prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

 

prowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego,

 

udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach,

 

ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,

 

prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.

 

nadawanie stopni młodszych ratowników wodnych i ratowników wodnych,

 

opiniowanie, popieranie wynalazczości i racjonalizatorstwa oraz produkcji taboru i sprzętu ratunkowego zwiększającego bezpieczeństwo na wodach,

 

współpracę z terenowymi organami administracji państwowej oraz samorządem terytorialnym w zakresie:

 

wyznaczania i zagospodarowywania miejsc w wodach otwartych ogólnie dostępnych w celu umożliwienia kontroli,

 

zapewnienia informacji o miejscach wyznaczonych do kąpieli, kąpieliskach i pływalniach,

 

oznakowania miejsc objętych zakazem kąpieli oraz miejsc, w których kąpiel jest niebezpieczna,

 

podejmowanie decyzji o zamknięciu kąpielisk lub pływalni nie odpowiadających podstawowym wymogom z zakresu bezpieczeństwa .

 

prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów, książek oraz własnego czasopisma,

 

nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą,

 

organizowanie kursów, sympozjów, odczytów oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą,

 

organizowanie imprez o charakterze towarzysko-rekreacyjnym i charytatywnym.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 13

 

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

 

§ 14

 

Członkami Stowarzyszenia są:

 

członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą, popierające cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską,

 

członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela,

 

małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez zarząd właściwej jednostki organizacyjnej,

 

małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych , po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez zarząd właściwej jednostki organizacyjnej.

 

Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

§ 15

 

Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwalą Zarządu po pełnieniu warunków opisanych w §14 niniejszego statutu.

 

Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia – nadaje Walne Zebranie Członków.

 

§ 16

 

Członkowi zwyczajnemu przysługuje :

 

czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

 

prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,

 

prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,

 

prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 

prawo odwołania się do Zarządu, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu,

 

prawo noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

 

prawo korzystania ze świadczeń, lokali i urządzeń Stowarzyszenia,

 

prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

Małoletni członek zwyczajny w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo:

 

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z tym, że w składzie poszczególnych władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

postanowienia ust. l pkt 2 - 8 stosuje się odpowiednio.

 

Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia poniżej 16 lat:

 

ma prawo korzystać z uprawnień przewidzianych w ust. I pkt 2-8,

 

nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek

 

swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,

 

dbać o jego dobre imię oraz popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

 

przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

terminowo opłacać składki członkowskie.

 

Członkowie wspierający mają prawa, członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 17

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

 

śmierci członka,

 

wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

 

skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

 

wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

 

Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie :

 

nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy lub

 

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

 

nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

działania na szkodę Stowarzyszenia,

 

skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub utratę praw publicznych.

 

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 18

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

Walne Zebranie Członków lub Delegatów,

 

Zarząd,

 

Komisja Rewizyjna,

 

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są :

 

Walne Zebranie Członków Oddziału,

 

Zarząd Oddziału,

 

Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

Władzami Koła Stowarzyszenia są :

 

Zebranie Koła,

 

Kierownik i jego zastępca.

 

§ 19

 

Oddziały powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w tych miejscowościach, w których jest co najmniej 15 członków zwyczajnych oraz istnieją warunki do działania oddziału, W uchwale o jego powołaniu Zarząd Stowarzyszenia określa obszar działania. Siedzibą oddziału jest miejscowość, w której został on powołany.

 

Koła powoływane są z woli 5 członków, uchwałą zarządów oddziałów z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych członków. Siedzibą koła jest miejsce zamieszkania kierownika.

 

§ 20

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 21

 

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).

 

§ 22

 

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Liczba delegatów przypadająca na poszczególne oddziały jest proporcjonalna do liczby członków zrzeszonych w oddziale i jest określona uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów i podawana do wiadomości Zarządów oddziałów.

 

Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin.

 

 

 

Walne Zebranie Członków lub Delegatów

 

§ 23

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.

 

Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 5 lat, a sprawozdawcze jeden raz w roku.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

z własnej inicjatywy,

 

na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 

na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia, powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy :

 

uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,

 

ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

 

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 

ustalanie liczby członków władz Stowarzyszenia przy uwzględnieniu ilości powołanych oddziałów,

 

wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

 

udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

 

uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,

 

powołanie Biura Stowarzyszenia,

 

podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

 

podejmowanie uchwal o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 

podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

 

9.            O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

 

10.          W razie braku quorum określonego w § 21 niniejszego statutu. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne Zebranie zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

 

11.          Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (quorum).

 

12.          Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się, w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.

 

 

Zarząd

 

§ 24

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 - 19 osób w tym : prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących oddziałów. Prezesa wybiera Zarząd który konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

 

W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu osobowego.

 

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz oraz odpowiedzialny jest za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

 

Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy :

 

zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

 

opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,

 

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 

podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,

 

prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,

 

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,

 

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 

ustalanie wysokości składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,.

 

zatrudnianie szefa Biura, w razie powołania przez Walne Zebranie Członków,

 

składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

 

powoływanie, w miarę potrzeb, fachowych organów takich jak : komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,

 

powoływanie oddziałów Stowarzyszenia i ustalanie ich obszaru działania,

 

Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes

 

Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

 

W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia, prezes może podejmować stosowne decyzje.

 

Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków i wybierana jest przez Walne Zebranie Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 

W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy, mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy :

 

nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

 

przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

 

wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 

uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

 

nadzorowanie działalności oddziałowych komisji rewizyjnych.

 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

 

Oddziały Stowarzyszenia

 

§ 26

 

Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 15 członków powołuje oddział ustala jego nazwę i obszar działania.

 

§ 27

 

Władzami oddziału Stowarzyszenia są :

 

Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

Zarząd Oddziału,

 

Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 28

 

Kadencja wszystkich władz oddziału trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

 

§ 29

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 30

 

Walne Zebranie Członków/zwoływane jest przez Zarząd co roku

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 1/3 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od chwili złożenia wniosku.

 

Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (quorum), a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

 

§ 31

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków oddziału należy:

 

ustalanie głównych kierunków działania oddziału,

 

wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oddziału,

 

uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej oddziału,

 

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

 

podjęcie uchwały o rozwiązaniu oddziału.

 

§ 32

 

Zarząd kieruje bieżącą działalnością oddziału i reprezentuje go na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i są one protokołowane.

 

§ 33

 

Zarząd oddziału składa się z 5 do 9 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 

Jeżeli osoba pełniąca funkcję prezesa Zarządu przestaje ją pełnić w czasie kadencji, to zastępuje go wiceprezes i pełni ją do dnia, na który przypadałby koniec kadencji jego poprzednika.

 

§ 34

 

Do kompetencji Zarządu oddziału należy :

 

kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

 

uchwalanie rocznych planów działania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

 

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 

powoływanie komisji doradczych zarówno stałych jak i doraźnych,

 

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

 

podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków oddziału,

 

występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności oddziału,

 

składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,

 

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

§ 35

 

Organem kontrolnym oddziału jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza, których to komisja wybiera ze swego grona. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach oddziału.

 

§ 36

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej oddziału należy :

 

kontrola działalności oddziału - co najmniej raz na rok,

 

zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności oddziału,

 

składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdania ze swej działalności,

 

wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 37

 

Oddział, który nabył osobowość prawną, gospodarkę finansową prowadzi na własnym rachunku bankowym.

 

§ 38

 

Kontrolę nad wszystkimi władzami oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia

 

 

Rozdział VI

 

Koła Stowarzyszenia

 

§ 39

 

Władzami koła są:

 

Zebranie koła,

 

Kierownik.

 

§ 40

 

Do kompetencji Zebrania koła należy:

 

określenie form realizacji celów Stowarzyszenia i zadań nakreślonych przez Zarząd oddziału,

 

ustalanie wniosków i postulatów na Walne Zebranie oddziału i posiedzenie Zarządu oddziału,

 

wybór przewodniczącego i jego zastępcy.

 

§ 41

 

Zebrania koła odbywają się w odstępach czasu uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi.

 

§ 42

 

Korespondencja koła jest prowadzona przez zarząd oddziału, który finansuje działalność koła w oparciu o preliminarz wydatków.

 

§ 43

 

Do zakresu działania kierownika (zastępcy) koła należy :

 

zwoływanie zebrań koła,

 

inspirowanie działalności statutowej Stowarzyszenia,

 

uczestniczenie w posiedzeniach zarządu oddziału.

 

 

Biuro Stowarzyszenia

 

§ 44

 

Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.

 

Biurem kieruje szef zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności organizacyjnej szkoleniowej, profilaktycznej, promocyjnej, wydawniczej oraz każdej innej zleconej przez Zarząd.

 

W zakresie działania Biura jest także współpraca z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

 

§ 45

 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

Postanowienia ust. l stosuje się odpowiednio do zarządów oddziałów.

 

Zarząd może udzielić szefowi biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

 

Rozdział VII

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 46

 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :

 

składki członkowskie,

 

dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

 

dotacje i subwencje,

 

darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

 

dochody z ofiarności publicznej.

 

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na komo Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Biuro może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

Rozdział VIII

 

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 47

 

Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie :

 

podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

 

wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

Uchwala Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (quorum) i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

 

Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały, o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.

 

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

 

Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 48

 

Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

 

§ 49

 

Statut wchodzi w życic po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub zmian w statucie.